Fordi jeg har truffet nogle forkerte valg, er jeg jo ikke forkert. Det var noget af det vigtigste, jeg indså i mit behandlingsforløb“…

Ambulant misbrugsbehandling på fængsler

Ambulant behandling på fængsler

Gadegaard Misbrugsbehandling har tidligere varetaget ambulant behandling, døgnbehandling og efterbehandling, som dækker behandlingsgarantien på danske fængsler.

Gadegaard Misbrugsbehandling har i mange år været godkendt af Socialtilsynet og akkrediteret af Direktoratet for Kriminalforsorgen og retter sig mod alle typer af stof- og alkoholmisbrug, herunder alkohol, hash, centralstimulerende stoffer, opiater og substitutionsmedicin.

Vores forståelse af misbrug er baseret på en overordnet forestilling om, at misbrugsproblematikken er en både socialt, adfærdsmæssig og kognitivt betinget problemstilling.

Målsætning

Vores målsætning er, at den enkeltes misbrug ophører, reduceres eller stabiliseres, samt at fremtidige tilbagefald forebygges. Dette mål forsøger vi at nå ved at:

 • Styrke den indsattes motivation for et liv uden stoffer og alkohol
 • Øge den indsattes viden om misbrug
 • Hjælpe den indsatte til at ændre tanke- og handlemønstre
 • Forbedre den indsattes generelle trivsel og sundhed
 • Styrke den indsattes sociale færdigheder.

Vi tror på, at et misbrug kun får fodfæste, hvis

– det får den enkelte til at opnå noget positivt, såsom velvære, eller undgå noget negativt, såsom negative tanker og følelser

Vores tilbud gælder for alle indsatte

Da vores behandlingstilbud hører under behandlingsgarantien på de danske statsfængsler, kan alle indsatte med misbrugsproblematikker som udgangspunkt benytte sig af tilbuddet. Behandlingen kan både tilbydes, hvis ønsket er at ophøre, reducere eller stabilisere misbrug, eller hvis der ønskes hjælp til ikke at genoptage et gammelt misbrug.

Misbrugsbehandling på fængsler

Længden af vores behandlingsforløb varierede fra indsat til indsat. De enkelte indsatte har behov for forskellige misbrugsindsatser, og længden afhænger af hændelser såsom overflytninger, domsafsigelser, løsladelse og lignende undervejs i behandlingen.

Vores behandling

Hvad indeholder ambulant behandling?

Misbrugsbehandlingen består overvejende af individuelle samtaler og gruppetilbud herunder idræt m.v. Vi arbejder med at styrke den enkeltes motivation for et liv uden stoffer og alkohol, at øge vedkommendes viden om misbrug, ændre tanke- og handlemønstre og at bedre personens generelle trivsel og sundhed samt sociale færdigheder.

I hvert behandlingsforløb opstilles der langsigtede og kortsigtede mål for behandlingen. De langsigtede, overordnede mål for behandlingen er ophør, reduktion eller stabilisering af misbrug samt forebyggelse af recidiv til misbrug. For nogle kan de langsigtede mål tage flere år at opnå, og disse mål ligger derfor i mange tilfælde uden for behandlingens rammer. Behandlingen har derfor også en række kortsigtede mål, som er målsætninger, der anses som mulige at opnå inden for behandlingens rammer.

De kortsigtede mål for behandlingen er:

 • At øge klienternes generelle velbefindende og livskvalitet
 • At opnå en god relation mellem klient og behandler
 • At fastholde klienternes motivation igennem behandlingsforløbet og undgå frafald.

Ovenstående skal ses som de målsætninger, de fleste forløb har til fælles, og som ifølge Gadegaard Misbrugsbehandlings opfattelse af misbrug og misbrugsbehandling er nødvendige for at komme ud af misbruget. Behandlingsmålene er gældende for alle klienter, men hvert mål specificeres og defineres i samarbejde med den enkelte, og der tages højde for den enkeltes behov og ressourcer.

Disse lang- og kortsigtede mål er de mål Gadegaard Misbrugsbehandling arbejder med i kombination med klientens egne definerede mål for behandlingen, som bliver beskrevet i den individuelle behandlingsplan.

Behandlingens fokus og metode

I Gadegaard Misbrugsbehandling arbejder vi primært ud fra den kognitive metode, hvor forståelsen for de bagvedliggende tankemønstre, der har fastholdt den indsattes i sit misbrug, udfordres. Derudover arbejder vi med DAT – dialektisk adfærdsterapi. Vi arbejder desuden ud fra struktureret motivationsteori, den løsningsfokuserede metode og social færdighedstræning. Vi ønsker, at den indsatte får ændret de tanker og den adfærd, der ligger bag misbruget, og at vedkommende får skabt grobund for en ændring i den samlede livssituation. I praksis betyder ovenstående, at størstedelen af vores arbejde med misbrugsproblematikker består i at:

 • Skabe en relation som fundament for det terapeutiske arbejde
 • Arbejde med den indsattes motivation for et liv uden misbrug
 • Ændre den indsattes tanke- og handlemønstre i forhold til misbruget
 • Arbejde med den indsattes sociale problemer og færdigheder.

Den enkelte indsatte har altid indflydelse på, hvilke konkrete mål der bliver arbejdet med i behandlingen, så længe disse mål kan ses som led i opnåelsen af de kortsigtede og langsigtede mål, som Gadegaard Misbrugsbehandling har for behandlingen.

Behandlingsmodel

Vores behandlingsmodel tilsigter at ændre følelser, adfærd, tanker og kropslige fornemmelser, der fastholder klienten i misbrug, samtidig med at der opøves mentale og sociale kompetencer, der klæder vedkommende på til livet efter misbrug.

Ønsker du at vide mere?

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed